• 3
  • 2
  • 1

Er zijn verschillende ontwikkelingen die het belang van gerichte aandacht voor kanker en werk onderbouwen.

Kankergerelateerde ontwikkelingen

bron: Re-turn | Werkkracht bij kanker

Werkgerelateerde ontwikkelingen

  • Door de vergrijzing van de werkpopulatie komt kanker vaker voor.
  • De pensioenleeftijd gaat omhoog, mensen blijven langer werken en daardoor stijgt ook het aantal werkenden met kanker.
  • Publieke verzekeringen worden uitgekleed, waardoor meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij de werkgever.
  • De rol van de werkgever wordt groter op het gebied van re-integratie en werkbehoud (ook bij tijdelijk werk).
  • Meer werkgevers zoeken ondersteuning bij re-integratie van medewerkers, bij het invullen van verzuimmanagement bij kanker en bij het trainen/coachen van leidinggevenden hierin.

Bron: Re-turn

Politieke ontwikkelingen

Ook in de politiek krijgt het onderwerp kanker en werk de laatste jaren steeds meer aandacht.
Minister Asscher van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepleit in zijn brief aan de Tweede Kamer van 8 april 2016 dat meer aandacht voor kanker & werk nodig is. Hij stelde daarvoor diverse maatregelen voor. Naast opvallende zaken zoals een no-riskpolis voor kankerpatiënten, benadrukt hij ook het belang van goede voorlichting. In maart 2017 is de pilot met de no risk polis van start gegaan. Dit houdt in dat werknemers die ziek uit dienst gaan (voor de wachttijd van 2 jaar na ziek melding verstreken is) en een Ziektewetuitkering krijgen al vanaf dat moment aanspraak kunnen maken op de no-riskpolis. Dit in tegenstelling tot de regeling tot nog toe waarbij de no-riskpolis pas na een WIA toekenning van kracht werd. Als iemand vanuit een uitkering wordt aangenomen met een no-riskpolis is het financiële risico van de nieuwe werkgever veel kleiner. Hij kan namelijk terugvallen op UWV als er sprake is van uitval door ziekte.