• 3
 • 2
 • 1

Wanneer een werknemer met kanker te maken krijgt, zijn er verschillende mensen betrokken. Welke rol hebben zij? Wat mogen ze wel en niet?

Werkgever

Werkgevers mogen hun werknemers niet vragen naar de oorzaak van verzuim. Dat is voorbehouden aan de bedrijfsarts. Vanuit de Wet op de privacy (Beleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens) mag je als werkgever wel vragen wanneer iemand terug denkt te keren (weer aan het werk denkt te kunnen). Openheid helpt uiteraard altijd als het gaat om de juiste begeleiding en ondersteuning; wanneer het gesprek open is, wordt van een leidinggevende verwacht dat hij geen aantekeningen van medische aard maakt. In het kort zijn dit de rechten en plichten van de werkgever:

 • Mag niet vragen naar medische situatie, beperkingen of mogelijkheden
 • Moet 2 jaar salaris doorbetalen
 • Mag bedrijfsarts, arbodienst en/of andere re-integratieprofessionals inschakelen
 • Mag werknemer vragen zijn belastbaarheid te onderzoeken in de praktijk
 • Moet passend werk aanbieden, eventueel bij een andere werkgever
 • Moet de werkplek van de werknemer aanpassen, en werktijden aanpassen indien nodig

bron: Re-turn | Werkkracht bij kanker

Werknemer: rechten en plichten

De werknemer heeft de volgende rechten en plichten:

 • Moet de bedrijfsarts bezoeken en diens voorschriften opvolgen
 • Moet meewerken aan re-integratieactiviteiten
 • Moet passend werk verrichten
 • Moet meewerken aan plan en evaluatie
 • Mag ondersteuning inzetten
 • Mag volgens de Wet Verbetering Poortwachter niet ontslagen worden tijdens de eerste twee ziektejaren

bron: Re-turn | Werkkracht bij kanker

De taken van de bedrijfsarts

Alleen bedrijfs- en verzekeringsartsen mogen in Nederland oordelen over iemands werkvermogen. Andere artsen mogen dat dus niet, wel kunnen zij hun input leveren na schriftelijke toestemming van de werknemer. De bedrijfsartsen kunnen na toestemming van de medewerker in overleg treden met de behandelaar, om zo passend advies te geven over inzetbaarheid. De bedrijfsarts:

 • Bespreekt oorzaken en klachten
 • Adviseert werkgever en werknemer
 • Bespreekt werkhervatting/werkplekaanpassingen
 • Verwijst naar behandelingen die relevant zijn voor terugkeer in werk
 • Mag contact opnemen met medisch behandelaar
 • Heeft een zwijgplicht als het gaat om privézaken en medische gegevens
 • Geeft een arbeidsprognose: welk werk past en hoelang verzuim mogelijk duurt

bron: Re-turn | Werkkracht bij kanker

De bedrijfsarts gaat met de werknemer in gesprek over behandeling en de gevolgen daarvan en weegt in zijn advies en oordeel af (arbeidsprognose):

 • Wat de gevolgen voor het werk zijn
 • Wanneer iemand weer aan het werk kan
 • In welke mate iemand weer aan het werk kan
 • Wat daar voor nodig is

In 2017 werd voor bedrijfsartsen de richtlijn ‘Kanker en Werk’ gepubliceerd. Deze geeft weer welke evidence based interventies en middelen een bedrijfsarts kan inzetten om werknemers met kanker te ondersteunen, met als doel het behoud van en de terugkeer naar werk.

Casemanager

De Wet Verbetering Poortwachter vereist dat werkgever en werknemer gedurende twee jaar een re-integratieverslag (RIV) bijhouden, ook wel re-integratiedossier genoemd. Gedurende die twee jaar bespreken zij minimaal elke zes weken de stand van zaken met betrekking tot het verzuim en de re-integratie, en stellen zij het plan voor de komende periode vast. Om deze mijlpalen te bewaken is een procesregisseur verplicht, dat is de casemanager. Deze wordt door de werkgever, de werknemer, of gezamenlijk aangewezen. De casemanager is meestal een leidinggevende, maar de rol kan ook ingevuld worden door iemand van HRM of van een arbodienst. De casemanager is het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen bij ziekte en houdt aantekeningen bij in het re-integratieverslag. Een casemanager heeft geen inhoudelijke betrokkenheid.