• 1
  • 3
  • 2

Het Kenniscentrum Werk & Kanker is een van de initiatieven van de Groep Werk & Kanker. Steeds meer mensen krijgen in hun arbeidzame leven te maken met kanker. Er is daarom een groeiende behoefte aan kennis en begeleiding rondom werk en kanker. Om die reden is in 2015 de Groep Werk & Kanker (GWK) opgericht.

De leden van de Groep Werk & Kanker ondersteunen dagelijks tientallen individuele organisaties en mensen. Daarnaast stellen zij via de Groep Werk & Kanker hun kennis breder beschikbaar. De Groep is een bron van praktijkkennis over werken tijdens en na kanker en een laagdrempelige vraagbaak en klankbord voor de overheid, verzekeraars, patiëntenorganisaties, zorgverleners en werkgeversplatforms. Met hen zet de Groep zich graag actief in voor een afname van het stigma rond kanker op de werkvloer, met oog voor de belangen van zowel werkgever als werknemer.

Initiatiefnemers

De Groep Werk & Kanker is een initiatief van drie gerenommeerde praktijkorganisaties: Care in Company, Re-turn en Stap.nu. Zij zijn ieder vanuit hun eigen expertise gespecialiseerd in verzuim- en re-integratiebegeleiding bij mensen die met kanker te maken krijgen. In hun praktijk gaan herstel en werkhervatting hand in hand. De organisaties werken ervarings-gestuurd en vanuit de overtuiging dat werken bij kanker bijdraagt aan kwaliteit van leven.

Care in Company

Care in company biedt ondersteuning op maat. Continuïteit in de organisatie staat centraal, met als uitgangspunt de wensen en mogelijkheden van zowel de werknemer als de werkgever. In workshops en themabijeenkomsten leren leidinggevenden, HRM-professionals, bedrijfsartsen en andere betrokkenen hoe zij medewerkers met de diagnose kanker goed kunnen begeleiden. Organisaties krijgen ondersteuning in het herijken van hun personeelsbeleid als het gaat om kanker, om zo langdurig en onnodig uitval te voorkomen. Care in company helpt organisaties ook met het behalen van een certificaat ‘Caring company’. Die zijn daarmee goed voorbereid wanneer kanker een medewerker treft, door afspraken rondom kanker & werk binnen de eigen organisatie te borgen in het verzuimbeleid.  Er is maatwerkbegeleiding voor leidinggevenden en HRM-professionals bij individuele casussen. Maatwerkbegeleiding voor patiënten  wordt geboden via zusterorganisatie Care for cancer. www.careincompany.nl

Re-turn | Werkkracht bij kanker

Re-turn is volledig gespecialiseerd in verzuim en re-integratie bij kanker en werkt in heel Nederland aan huis en op de werkplek. Re-integreren is hard werken. Er moet steeds een schepje bovenop en je moet het lang volhouden. Re-integreren bij kanker is ook complex. Vrijwel iedereen krijgt te maken met vermoeidheid, cognitieve beperkingen en wisselende belastbaarheid. Bovendien is de uitdaging om werkhervatting te combineren met herstel. Re-turn ontwikkelde daarom Werkkracht bij kanker, een bewezen en effectief programma waarbij sport, herstel en re-integratie gecombineerd worden en ervaringskennis een grote rol speelt.

De aanpak van Re-turn kenmerkt zich door een heldere structuur. Concrete voorspellers leiden tot een duidelijke route en een veilig kader, waarbinnen ook de adviezen van de arbodienst of bedrijfsarts passen en oog is voor de wet- en regelgeving. Ook zelfstandigen en mensen met een UWV uitkering kunnen bij Re-turn terecht.

Ruim 10 jaar ervaring laat zien dat werknemers met kanker die begeleid worden door Re-turn eerder, beter inzetbaar én met meer plezier terugkeren op de werkvloer: zonder meer een kosteneffectieve ondersteuning dus. Oprichter en ervaringsdeskundige Ragna van Hummel: "Iedere werkgever in Nederland krijgt vroeg of laat te maken met een werknemer met de diagnose kanker, de beeldvorming rond kanker op de werkvloer is daarom van groot belang. Kunnen blijven werken en terugkeer naar werk vergt een integrale blik, zorgvuldigheid en geleidelijkheid.”

Tijdig deskundige kennis inbrengen levert belangrijke inzichten op die concreet helpen om werkvermogen bij kanker te behouden en inzetbaarheid te vergroten. Re-turn werkt vanuit de gedachte dat werken mensen gelukkiger kan maken, ook bij kanker. Daarom stimuleren we mensen met kanker om in iedere ziektefase de rol van werk steeds opnieuw te onderzoeken, heldere afspraken te maken en zo de kracht van werk te benutten: dat is winst voor alle betrokkenen. www.re-turn.nl

Stap.nu specialist in Kanker en werk & Chronische aandoeningen en werk

Stap.nu is dé specialist op het gebied van herstel-/verzuimbegeleiding, werkbehoud en re-integratie bij kanker en chronische aandoeningen. Daarnaast begeleidt Stap.nu mensen met burnout klachten in het managen van energie, werkvermogen en arbeidsbelastbaarheid. Stap.nu werkt landelijk en begeleidt werkgevers, werknemers en ondernemers in werkbehoud en re-integratie, óók als mensen een uitkering vanuit het UWV ontvangen, bied Stap.nu ondersteuning. Stap.nu beschikt over een landelijk netwerk van ervaringsdeskundige en gecertificeerde coaches. Werken met kanker of een chronische ziekte vereist maatwerk. Stap.nu heeft met 13 jaar ervaring, vanuit een persoonlijke visie gespecialiseerde programma's ontwikkeld, deze stellen haar in staat professionele begeleiding te bieden.

Stap.nu heeft het programma ”Total Care 'Verzuimbegeleiding bij kanker” ontwikkeld; een multidisciplinair programma, waarin oncologische experts in een modulaire structuur ondersteuning bieden.

Stap.nu werkt met gevalideerde interventies. Voor herstel bij cognitieve beperkingen biedt Stap.nu de Cogmed Werkgeheugentraining aan.

In een periode van herstel in werk is het belangrijk dat er inzicht is in de persoonlijke competenties. Stap.nu zet het ODC-ontwikkelkompas in, die inzicht geeft op natuurlijke competenties, ontwikkelpotentieel en drijfveren die het herstel ondersteunt.

Stap.nu heeft een geaccrediteerde “Masterclass Kanker op de werkvloer” ontwikkelt voor zorgprofessionals; voor oa Bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen Daarnaast verzorgt Stap.nu trainingen voor leidinggevenden, HR en casemanagers.