• 3
  • 1
  • 2

Wat betekent de diagnose kanker voor het inkomen van de werknemer? Welke plichten heeft de werkgever voor het doorbetalen van loon? En hoe zit dat voor zzp’ers?

Eerste twee jaar loon doorbetalen

De werkgever is de eerste twee jaar van ziekte verplicht om loon door te betalen aan de werknemer.

Hoeveel is per cao verschillend. De meest voorkomende regel is:

  • gedurende het eerste jaar betaalt de werkgever 100% van het laatstverdiende loon door
  • gedurende het tweede jaar betaalt de werkgever 70%

Dit kan echter per branche verschillen. In sommige cao’s krijgt de werknemer maar een half jaar 100% doorbetaald. In bepaalde gevallen krijgen werknemers in het tweede ziektejaar 80% of zelfs nog 100% doorbetaald.

Gedurende deze twee jaar geldt de Wet Verbetering Poortwachter.

Na twee jaar: WIA

Iedereen die voor een werkgever werkt en na twee jaar ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt is, heeft recht op WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze uitkering is altijd lager dan het laatst verdiende loon. Er is dus ook een duidelijk financieel belang om het behoud van werk na te streven.

Loonval en inkomensachteruitgang

Bron: Re-turn | Werkkracht bij kanker

Verzekering tegen WIA-hiaat

Overigens is het voor werknemers mogelijk om zich te verzekeren tegen het gat tussen inkomen en WIA, via een zogenaamde WIA-hiaat verzekering. Vanzelfsprekend moet deze verzekering afgesloten zijn voordat de ziekte zich openbaart.